Pensionskassens ledelse

Pensionskassens bestyrelse har ansvaret for den overordnede ledelse af pensionskassen. Bestyrelsen er sammensat af 16 medlemmer, af hvilke tre udpeges af Danske Regioner, et medlem udpeges af Kommunernes Landsforening, fem vælges af og blandt pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen, et medlem udpeges af Danske Bioanalytikere, et medlem udpeges af Danske Fysioterapeuter, et medlem udpeges af Ergoterapeutforeningen, et medlem udpeges af Kost- & Ernæringsforbundet og et medlem udpeges af Jordemoderforeningen samt to særligt sagkyndige medlemmer, som udpeges af de deltagende organisationer. De to uafhængige bestyrelsesmedlemmer har særlige kvalifikationer inden for regnskab eller revision samt investering og forsikring. Desuden har de ledelseserfaring fra en finansiel virksomhed.

Bestyrelse

Udpeget af Danske Regioner

 • Ulla Astman, formand, regionrådsformand
 • Bo Libergren, medlem, regionrådsmedlem
 • Steen Thomsen, medlem, regionrådsmedlem

Udpeget af KL

 • Nils Borring, medlem, borgmester

Udpeget af Kost- & Ernæringsforbundet

 • Ghita Parry, medlem, formand Kost- & Ernæringsforbund

Udpeget af Danske Fysioterapeuter

 • Tina Lambrecht, næstformand fra 27. juni 2019, formand for Danske Fysioterapeuter

Udpeget af Danske Bioanalytikere

 • Bitten Kristensen, medlem, næstformand for Danske Bioanalytikere

Udpeget af Ergoterapeutforeningen

 • Tina Nør Langager, medlem, formand for Ergoterapeutforeningen

Udpeget af Jordemoderforeningen

 • Lillian Bondo (fratrådt 30. august 2019), medlem, formand for Jordemoderforeningen
 • Lis Munk (tiltrådt 1. september 2019), medlem, formand for Jordemoderforeningen

Udpeget af Danske Regioner, KL, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Jordemoderforeningen og Kost- & Ernæringsforbundet

 • Jesper Cramon, VP Group Finance, NKT, Danmark (revisionsudvalgsformand)
 • Lisa Lund Holst, underdirektør, Nykredit Realkredit A/S (særligt investeringssagkyndig)

Generalforsamlingsvalgt

 • Merete Ringsholt, bioanalytiker
 • Lone Høhne, ergoterapeut
 • Brian Errebo-Jensen, fysioterapeut
 • Mary-Ann Sørensen, kost- og ernæringsfaglig
 • Birgit Plough Jensen, jordemoder

Bestyrelsen vælger sin formand blandt de af Danske Regioner udpegede medlemmer, mens næstformanden vælges blandt de organisationsudpegede medlemmer. Det er bestyrelsens opgave at fastlægge pensionskassens overordnede retningslinjer, ligesom det er bestyrelsen, der ansætter pensionskassens daglige ledelse og er ansvarlig for en forsvarlig organisation af pensionskassens virksomhed. Bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde til generalforsamling og til at afgive beretning om pensionskassens virksomhed til generalforsamlingen.

Se bestyrelsesmedlemmernes CV på pka.dk.

Revisionsudvalg

I henhold til lovgivningen skal der være et revisionsudvalg, der har særlig fokus på at overvåge pensionskassens regnskabsaflæggelse. Der er krav om, at formanden for revisionsudvalget skal være uafhængig af pensionskassen og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Pensionskassens revisionsudvalg har tre medlemmer.

Formand for revisionsudvalget er Jesper Cramon, som er VP Group Finance, NKT, Danmark. Jesper Cramon opfylder med denne baggrund kravene til at være uafhængig af pensionskassen og at have kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision.

De øvrige medlemmer af revisionsudvalget er:

 • Lilian Bondo (til 30. august 2019)
 • Brian Errebo-Jensen (fra 3. oktober 2019)
 • Lisa Lund Holst

Revisionsudvalget holder fælles møder med revisionsudvalgene i de tre øvrige PKA-pensionskasser samt PKA+.

Bestyrelseshonorar årligt

Formandens honorar er 193.270 kr., og næstformandens honorar er 128.850 kr. Bestyrelsesmedlemmers honorar er 55.141 kr. Revisionsudvalgsformandens og den særligt investeringssagkyndiges honorar er 128.850 kr. Revisionsudvalgsmedlemmernes honorar er 21.652 kr. årligt. Bestyrelseshonorarer udbetales direkte af PKA A/S.
Honorar til Ghita Parry udbetales til Kost- & Ernæringsforbundet, honorar til Tina Lambrecht udbetales til Danske Fysioterapeuter, honorar til Tina Nør Langager udbetales til Ergoterapeutforeningen og honorar til Lis Munk udbetales til Jordemoderforeningen.

Direktion

 • Peter Damgaard Jensen, administrerende direktør indtil 29. februar 2020.
 • Jon Johnsen, administrerende direktør fra 1. marts 2020.

Læs mere om direktionens aflønning i afsnittet om PKA A/S.